دعاوی بین الملل 

دعاوی بین المللی که موسسه ما در جهت اموروکالت  می تواند ؛ همکاری نماید:


مراد از دعاوی، شامل اختلافاتی  میان طرفین است اعم از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با توجه به نوع اختلافات فیمابین اعم از خانوادگی، تجاری، قراردادی، کیفری، که مبتلا شده اند و به نحوی ناچار به شکایت ودفاع در مراجع قضایی یا غیر قضایی از خود می باشند.

به این دعاوی گاهی مراجع قضایی  داخل کشور  و گاهی مراجع قضایی خارج کشوررسیدگی می شود .ونیاز به مراجعه وکیل جهت اخذ مشاوره یا اعطای وکالت می باشند.نظیر:

  • دعاوی خانوادگی ایرانیان  خارج از کشور
  •  
  • دعاوی تجاری  وبازرگانی بین ایرانی وغیر ایرانی اعم از این طرف مقابل  در ایران باشد یا خارج
  •  
  • ایرانیان مقیم خارج از کشور که در ایران یا خارج کشور به هرعنوانی شاکی یا متهم یا جزو شرکای جرم قراز می گیرند.
  •  
  • ایرانیانی که اعم از مقیم ایران یا خارج باشند.وبه نحوی  تحت تعقیب اینترپل واقغ شده اند.و یا خانواده آنها نیاز به کمک داشته باشند.